بهاری دیگر

5yd820j.gif به نام او که نامش ما را جواز و مهرش ما را جهاز 5yd820j.gif

5yd820j.gif  4gg6ikp.gif    5yd820j.gif  4gg6ikp.gif   5yd820j.gif    4gg6ikp.gif    5yd820j.gif    4gg6ikp.gif        5yd820j.gif

gol.gifچله بگذشت دگر setareh.gif
setareh.gifجشن تودیع گل یخ برپاستgol.gif
gol.gifچشم بگشا که بهار آمده استsetareh.gif
setareh.gifدر بهاری زیبا؛ رقص سبزه به دل دشت چه شوری انداختgol.gif
gol.gifچلچراغ گل زیبای اقاقی روشنsetareh.gif
setareh.gifتا نماید راهی که به خوشبختی و عشق gol.gif
gol.gifرهنمایم باشندsetareh.gif
setareh.gifو کمی آنسوتر.... gol.gif
gol.gifرقص آن شاخه ی بیدsetareh.gif
setareh.gifبه جهان شور و نشاط و هیجان می پاشیدgol.gif
gol.gifموج شادی به لب میخک و یاس و سنبلsetareh.gif
setareh.gifهلهله در دل هر رهگذری برپاکردgol.gif
gol.gifای پرستو تو بخوان نغمه ی شادی را تاsetareh.gif
setareh.gifببری گرد غم و غصه و ماتم از دلgol.gif
gol.gifگل یخ خواهد رفت ..... چون که دیگر صحراsetareh.gif
setareh.gifبر لب دامن و دشتgol.gif
gol.gifنقش هر گل که تو خواهی پیداستsetareh.gif
setareh.gifولی آن خاطره ی عطرش را gol.gif
gol.gifهر کجا پا بگذاری ..... به مشام جانت دریابیsetareh.gif
setareh.gifگل یخ خاطره شد ..... تا زمستان دگرgol.gif

2zema78.gif

4gg6ikp.gif    5yd820j.gif    4gg6ikp.gif     5yd820j.gif     4gg6ikp.gif    5yd820j.gif     4gg6ikp.gif     5yd820j.gif      4gg6ikp.gif


5yd820j.gifدر این سال جدید ...... الهی ..... الهی ...... الهی5yd820j.gif
5yd820j.gifدلی ده که در کار تو جان بازیم5yd820j.gif
5yd820j.gifجانی ده که کار آن جهان سازیم5yd820j.gif
5yd820j.gifتقوایی ده که دنیا را بسپریم5yd820j.gif
5yd820j.gifروحی ده که از دین برخوریم5yd820j.gif
5yd820j.gifیقینی ده که در آز بر ما باز نشود5yd820j.gif
5yd820j.gifقناعتی تاچشم حرص ما باز نشود5yd820j.gif
5yd820j.gifدانایی ده که از راه نیفتیم5yd820j.gif
5yd820j.gifبینایی ده تا در چاه نیفتیم5yd820j.gif
5yd820j.gifدست گیر که دست آویز نداریم5yd820j.gif
5yd820j.gifدرگذار که بد کرده ایم5yd820j.gif
5yd820j.gifآزرم دار که آزرده ایم5yd820j.gif
5yd820j.gifاز هیبت مگوی که تاب آن نداریم5yd820j.gif
5yd820j.gifنگاهدار تا پریشان نشویم5yd820j.gif
5yd820j.gifبه راه دار تا پشیمان نشویم5yd820j.gif
5yd820j.gifتو بساز که دیگران ندانند5yd820j.gif
5yd820j.gifتو بنواز که دیگران نتوانند5yd820j.gif
5yd820j.gifهمه را از مکر شیطان نگاهدار5yd820j.gif

5yd820j.gifهمه را از فتنه ی نفس آگاه دار5yd820j.gif

5yd820j.gifالهی ..... الهی ...... الهی چنان کن سرانجام کار 5yd820j.gif

5yd820j.gifتو خشنود باشی و ما رستگار5yd820j.gif

5yd820j.gif120103_emTE57_prv.gifImage hosting by TinyPic  120103_emTE57_prv.gifImage hosting by TinyPic   120103_emTE57_prv.gifImage hosting by TinyPic120103_emTE57_prv.gif5yd820j.gif

 

i2jds7.gif21or39g.gifi2jds7.gif

/ 148 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
لیلون

اگه مي دونستي قطره ي بارون وقت دورشدن از ابرا چه حسي داشت... اگه مي دونستي يه بندر وقت رفتن کشتيها چه تنها ميشه... اگه مي دونستي درخت کاج وقت پر کشيدن پرنده ها چه غمگين ميشه... اگه مي دونستي که رفتنت چه آتشي به جونم کشيد... اون وقت اين قدر راحت نمي گفتي خداحافظ...

پارادوکس!!

سلام گل یخ عزیز خوبی؟[قلب][ماچ] برای آرزوهای قشنگت آمیــــــــــن. موفق باشی دوست خوبم[ماچ]

دلتنگ کربلا

مرا به طلعت خویش یک نگاه مهمان کن[گل]

پوت لقلقی

سلام سال نو شما هم مبارک[هورا] جاتون خیلی خالی بود[گل] دعا گو بودیم

سید محمد علی

هوالحق پست زیبا و طولانی ای بود. در حدیث داریم که ما مسلمون ها و مومنین و مومنات می بایست هرروزمان با دیروزمان فرق کنه پس در نتیجه من هم به شما به جای تبریک سال نو تبریک یک تحو یک ساله رو عرض میکنم. جای شما نظر شما در نظرات "فلسطین" خالی است. "فلسطین" اولین جمله ای که در ذهن شما بعد از شنیدن این نام تداعی می شود ؟

سميه

سلام به قول خودت يه پيغام خصوصي داري بخونش[ماچ]